Home / บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (update 20/07/2560)

28. Title: ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อประเทศไทย 4.0
Author(s): อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Database: TCI
Volume: 9 Number: 2 Page: 74-80 Published: มีนาคม-เมษายน 2560

27. Title: การพัฒนาระบบท่ออิมพิแดนซ์สำหรับการศึกษาการดูดกลืนคลื่นเสียงตกกระทบแนวฉากของวัสดุ
Author(s): สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และ พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี
Source: วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Database: TCI
Volume: 35 Number: 2 Page: 94-101 Published: July – December 2016

26. Title: ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานในกลุ่มคนงานโรงงานเผาอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): ชารีฟ สะมะแอ, นูรูฮูดา อุเซ็ง, บัลกีส ยีมะยี, ฟาฏีมะ เจะและ, อารีฟอ แปเฮาะอีเล และ จารุภา เลขทิพย์
Source: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 20 Number: 1 Page: 9-17 Published: มกราคม-มิถุนายน 2560

25. Title: The Process of Reducing Sodium Intake among Older Adults: A Participatory Action Research Study
Author(s): Ladda Thiamwong and Jom Suwanno
Source: Journal of Gerontology & Geriatric Medicine
Database: –
Volume: 1 Number: 2 Article ID: 555556 Published: March 2017

24. Title: An Ontology-based Supporting System for Integrated Farming towards a Concept of the Sufficiency Economy
Author(s): Wichuphon Chariyamakarn, Poonpong Boonbrahm, Thepchai Supnithi and Taneth Ruangrajitpakorn
Source: KKU Science Journal
Database: TCI
Volume: 44 Number: 4 Page: 691-704 Published: December 2016

23. Title: Dextran separation from synthetic raw sugar solutions by ultrafiltration, and analysis of membrane fouling mechanisms
Author(s): Arwut Promraksa, Chalongsri Flood, Philip Schneider and Adrian Flood
Source: Suranaree Journal of Science and Technology
Database: TCI
Volume: 23 Number: 4 Page: 389-400 Published: October – December 2016

22. Title: A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical students
Author(s): Tharin Phenwan and Weeratian Tawanwongsri
Source: MedEdPublish
Database: –
Volume: 6 Number: 2 Article ID: 36 Published: June 2017

21. Title: Evaluation of Thrombolytic Activity of Zingiber cassumunar Roxb. and Thai Herbal Prasaplai Formula
Author(s): Warachate Khobjai, Suriyan Sukati, Khemjira Jarmkom, Pattaranut Eakwaropas and Surachai Techaoei
Source: International Journal of Pharmacological and Pharmaceutical Sciences
Database: –
Volume: 4 Number: 5 Page: 268-271 Published: May 2017

20. Title: A new species of Nepenthes (Nepenthaceae) from Thailand
Author(s): Sanya Nuanlaong, Sarayut Onsanit, Vutthipong Chusangrach, Potjamarn Suraninpong
Source: Thai Forest Bulletin (Botany)
Database: TCI (T1)
Volume: 44   Number: 2   Page: 128-133   Published: December 2016

19. Title: Signifikan Pendidikan Sivik terhadap Pengukuhan Proses Demokrasi di Thailand
Author(s): Abdulroya Panaemalae
Source: Journal of Techno Social
Volume: 8   Number: 2   Page: 33-43   Published: December 2016

18. Title: Islam and The West : Traiq Ramadan and The Discourse of Religion of Peace for a Global Understanding
Author(s): Abdulroya Panaemalae and Zaenuddin Hudi Prasojo
Source: Al-Albab
Volume: 5   Number: 2   Page: 235-247   Published: December 2016

17. Title: Body Size, Burrow Ownership and Handedness Affecting Fighting Success of the Fiddler Crab, Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837)
Author(s): Fahmida Wazed Tina Tina, Onprang Sutthakiet, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 1-9   Published: December 2016

16. Title: Coral Restoration and Growth Performance at Samui Island, Southern Thailand
Author(s): Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee, Fahmida Wazed Tina, Sirilak Chumkiew, Peeravit Koad and Uthai Kuhapong
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 10-18   Published: December 2016

15. Title: Diversity of Coral Reef Fishes at Racha Yai Island, Thailand
Author(s): Premrudee Noonsang, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee, Sirilak Chumkiew and Uthai Kuhapong
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 19-34   Published: December 2016

14. Title: Monitoring the Impact of Tropical Cyclone on Coral Reef Community and Its Recovery Using Landscape Mosaic Technique at Racha Yai Island, Phuket
Author(s): Sirilak Chumkiew, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 93-101   Published: December 2016

13. Title: Exploring leadership styles for innovation: An exploratory factor analysis
Author(s): Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich and Rodney A. Stewart
Source: Engineering Management in Production and Services
Volume: 9   Number: 1   Page: 7-17   Published: March 2017

12. Title: จริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก
Author(s): สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 161-172   Published: มิถุนายน 2559

11. Title: การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ป่าประและความขัดแย้ง: กรณีศึกษาป่าประในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สายฝน จิตนุพงศ์
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 115-142   Published: มิถุนายน 2559

10. Title: กลยุทธ์นักบริหาร: การจัดการด้านการสื่อสารโครงการ
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 55-86   Published: มิถุนายน 2559

9. Title: ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
Author(s): อนุชสรา เรืองมาก
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 19-54   Published: มิถุนายน 2559

8. Title: การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต้
Author(s): รงค์ บุญสวยขวัญ
Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Database: TCI
Volume: 8   Number: 3   Page: 241-266   Published: ธันวาคม 2559

7. Title: บทวิจารณ์หนังสือ Teaching Tips – Strategies, Research, and Theory for Collegeand University Teachers
Author(s): อัญชลี ชยานุวัชร
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database:
Volume: 2   Number: 2   Page: 97-103   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

6. Title: Language Learning Strategies Used by International Students in Learning the Thai Language
Author(s): Nurizzi Rifqi Ferdian
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database:
Volume: 2   Number: 2   Page: 79-93   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

5. Title: ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อแรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
Author(s): จรวย สุวรรณบํารุง, จันจิรา โคตรทองวงค์, คุณัญญา เชิดสุข, พิไลพร ถวิลการ, สลิตา ประเคนคะชา และ อรสา ไกรรัตน์
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database:
Volume: 2   Number: 2   Page: 55-77   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

4. Title: ปริทัศน์หนังสือ NEHRU The Invention of India
Author(s): จิตประพัฒน์ สายโสภา
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI (T3)
Volume: 9   Number: 9   Page: 179-192   Published: ธันวาคม 2559

3. Title: Effect of nitrogen on fruit quality of pummel (Citrus grandis (L.) Osbeck) cv. Tubtim Sayam
Author(s): Maitree Kaewtubtim, Montree Issarakrisila and Somsak Maneepong
Source: KKU Science Journal
Database: TCI (T1)
Volume: 44   Number: 3   Page: 518-529   Published: July – September 2016

2. Title: Anti-Acetylcholinesterase and Anti-oxidant Activities of Some Thai Medicinal Plants in Asteraceae and Cucurbitaceae families
Author(s): Supat Langyanai, Prapaporn Chaniad and Jindaporn Puripattanavong
Source: Srinakharinwirot Science Journal
Database: TCI (T1)
Volume: 31 Number: 1 Page: 35-45 Published: June 2017

1. Title: Factors Affecting Consumer Behaviorat Central Plaza Suratthani
Author(s): Jitkamol Sangpetch and Supit Ritkaew
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI (T1)
Volume: 5   Number: 3   Page: 70-81   Published: 2016

Facebook Comments