• ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

 • Frontier Research (November 2019)

  Frontier Research (November 2019)

  Serine protease inhibitor with antifungal activity against Trichophyton rubrum from Para rubber leaves

 • Leading Innovation (November 2019)

  Leading Innovation (November 2019)

  Campy Subsurface Motility Test: Affordable dual kit system for identifying and culturing Campylobacter

 • สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพสธ.ครั้งที่ 1/2562

 • ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล : เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ