Home / แบบฟอร์ม/ประกาศ/ขั้นตอน

แบบฟอร์ม/ประกาศ/ขั้นตอน

ทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ประกาศทุน/แบบฟอร์ม)

1. ทุนวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ

2. หลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560

3. ทุนวิจัยประเภทบุคคล

4. ทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โปรดคลิก

5. ทุนวิจัยประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศสำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 โปรดคลิก

6. ทุนวิจัยประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ 2561 โปรดคลิก

7. แบบฟอร์มสำหรับการขอทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8. ทุนวิจัยแบบบูรณาการ (ทุนงบประมาณแผ่นดินเดิม) ประกาศรับตามปีงบประมาณซึ่งจะเปิดรับและประกาศการรับทุนตามเวลาที่กำหนดกรุณาติดตามจากประกาศการรับทุนต่อไป

9. ทุนพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

cats

การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย โปรดคลิก ประกาศฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์การขอรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย โปรดคลิก  (ประกาศฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

cats

ขั้นตอน/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุนภายนอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก โปรดคลิก

2. ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน โปรดคลิก

3. ขั้นตอนการขออนุมัติหมวดงบประมาณ โปรดคลิก

4. ขั้นตอนการนำเงินเข้าระบบ MIS โปรดคลิก

5. ขั้นตอนการขอเบิกเงินอุดหนุน โปรดคลิก

6. ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนภายนอก โปรดคลิก

7. แบบฟอร์มการขอเบิกเงินอุดหนุนภายนอก โปรดคลิก

8. แบบขออนุมัติหมวดงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โปรดคลิก

9. แบบขอส่งรายงานสรุปการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย โปรดคลิก

10. ประวัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนภายนอก (2560-2561) โปรดคลิก