Home / ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย (ประกาศฉบับ ลงวันที่ 14 มกราคม 2562)

2. ประกาศรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย (ประกาศฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

 

Facebook Comments