Home / ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์บทความ (ประกาศฉบับ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

2. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ประกาศฉบับ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

3. ประกาศรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ประกาศฉบับ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

 

Facebook Comments