Home / ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1. ประกาศรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย

2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย

3.ประกาศหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ

4. ประกาศหลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศ

 

Facebook Comments