Home / ขั้นตอนการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ขั้นตอนการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1. ประกาศรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ขั้นตอนการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

แบบขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย

ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย     

3.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการภายในประเทศ      

4. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

แบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ    

Breck


Facebook Comments