Home / ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย

2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติภายในประเทศ

3. ประกาศรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

Facebook Comments