Home / ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก

ขั้นตอน/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุนภายนอก

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน
ขั้นตอนการขออนุมัติหมวดงบประมาณ
ขั้นตอนการนำเงินเข้าระบบ MIS

ขั้นตอนการขอเบิกเงินอุดหนุน
ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนภายนอก
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินอุดหนุนภายนอก
แบบขออนุมัติหมวดงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
แบบขอส่งรายงานสรุปการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย

Breck

 

Facebook Comments