Home / แบบฟอร์มและประกาศทุนภายใน

แบบฟอร์มและประกาศทุนภายใน

  •  ประกาศและแบบฟอร์มทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ประกาศทุนวิจัยประเภทบุคคล

2. ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

3. ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

4. ประกาศเรื่องยกเลิกทุนสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

5. ประกาศเรื่องยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา

 

– ประกาศและแบบฟอร์มทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ประกาศรับตามปีงบประมาณ กรุณาติดตามในประกาศ)

  • แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเดี่ยว
  • แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ
  • ข้อกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2. ทุนพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

3. ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา (ยกเลิกทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

4. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ

5.หลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560

cats

Facebook Comments