Home / ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุนภายใน)

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุนภายใน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการขอทุนวิจัยดังนี้

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่

2. ทุนวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์

3. ทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ

4.ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559

5.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท 1 สำนักวิชา 1 ชุดโครงการ

6. ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ประกาศรับตามปีงบประมาณ กรุณาติดตามในประกาศ)

  • แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเดี่ยว
  • แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ
  • ข้อกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

7. การสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน(ทุนส่วนตัว)

8. ทุนพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

9. ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา

10. ทุนสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี 

11. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ

12.หลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560

13. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2560

cats

Facebook Comments