Recent Posts

ทุนวิจัย : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (Deadline : 15/11/2560)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ …

Read More »

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 ชื่อเรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 Citation report for 61 results from Web of Science Core Collection Refined by: PUBLICATION YEARS: ( 2017 ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย โทรศัพท์ 075 673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Comments

Read More »

 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโยบายจากอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่มีส่วนผลักดันให้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นภายในเวลาอันสั้น รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ที่ริเริ่ม “โครงการสร้างบ้านให้วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ส่งผลกระทบด้านคุณภาพให้ทุกวารสารในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนกองบรรณาธิการวารสาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย บรรณาธิการคนแรก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ บรรณาธิการวารสาร คนปัจจุบัน และผู้จัดการคนแรกของวารสาร คุณยุวธิดา คงศรี  และ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ จากนี้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป วารสารสังคมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ปีที่ 11 …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ดังนี้ 1. นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ 2. นางสาวปาริชาติ หนูสอน 3. นางสาวเบญจวรรณ มุสิด 4. นายจิรศักดิ์ รูปโอ ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 1. นางสาววรัญญา จั่วนาน 2. นายอัสมีน บือโต 3. นางสาวอรพิมพ์ สุขคง 4. นางสาวกอบแก้ว พุมดวง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ลำดับที่ 1-4 ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมนานาชาติ ICPSA 2017 สร้างเครือข่าย ต่อยอดงานวิจัยทางด้านพลาสมาสู่นวัตกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “10th International conference on plasma science and application (ICPSA) 2017” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย วิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีนักวิจัยจาก 10ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย เกาหลี แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์ เข้าร่วมประมาณ 100 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนพิธีเปิดการประชุม หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

ABC มวล.- สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.- สกว.) ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 ที่มีบทความ 6 เรื่อง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ http://abcjournal.trf.or.th/chabub/n13.aspx รายละเอียดเพิ่มเติม – http://abcjournal.trf.or.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยและนวัตกรรม Facebook Comments

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยวิจัย โครงการ“ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ นางสาวปาริษา ศิริกาศ นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ นางสาวกมลทิพย์ พรหมนุ้ย นางสาวปาริชาติ หนูสอน นางสาวสวิชญา แก้วชัยเถร นางสาวสุภาวดี สิขิวัฒน์ นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์จันทรเสถียร นางสาวกอบแก้ว พุมดวง นางสาววรัญญา จั่วนาน นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว นายจิรศักดิ์ รูปโอ นางสาวจิตตาพร พรหมเพ็ชร นางสาวน้ำฝน ช่างสลัก นายวิโรจน์ รัตนะ นางสาวศิรพร สิทธิฤทธิ์ นายอัสมีน บือโต นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข นางสาวสุธาทิพย์ อามิตร นางสาวเบญจวรรณ มุสิด นางสาวสาวิตรี …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ Facebook Comments

Read More »

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) Anti Acne Get made of Purified Bioactive Compounds (Bacteriocin) ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13thTaipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 ) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 Share รายละเอียดเพิ่มเติม – http://sah.wu.ac.th/?p=1656&lang=th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Facebook Comments

Read More »

27-28 มีนาคม 2561 :ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 (Deadline: 15/12/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  หัวข้อการประชุมวิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา …

Read More »

ประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนบูรณาการ ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอน และกำหนดการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2562 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 คำอธิบายการกรอกข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Facebook Comments

Read More »

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เดินทางประชุม“The Belt and Road : University Presidents’ Forum of Innovation and Entrepreneurship Education”ร่วมกับอธิการบดีจาก 170มหา’ลัยทั่วโลก ที่เมืองซีอานประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21-27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปยังเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุม“The Belt and Road : University Presidents’ Forum of Innovation and Entrepreneurship Education” พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Walailak University : Innovation and Entrepreneurship Education”โดยมีอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกกว่า 170 แห่งจำนวนกว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์กล่าวบนเวทีการประชุมดังกล่าวว่า คณะผู้บริหารพร้อมด้วยชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคน …

Read More »

19-20 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื้อหาของการประชุมได้แก่ – Social Sciences and Humanities – Sciences and Technologies – Health Sciences ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.psued.org หรือ โทรศัพท์ 0-7428-2252 โทรสาร 0-7455-8939 Facebook Comments

Read More »