Recent Posts

“เครื่องยิงลูกเทนนิส” เครื่องแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายสุเทพ เหนือคลอง ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสราคาถูกเครื่องแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถจ่ายไฟแบตเตอรี่ได้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องยิงลูกเทนนิสไปได้สะดวกทุกสนาม ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียบสายไฟ การยิงลูกเทนนิสสามารถควบคุมและสั่งงานด้วยระบบรีโมทระยะ 30 เมตร สามารถบังคับให้ส่งลูกเทนนิสอยู่บริเวณเดียวกันหรือตกใกล้จุดเดิม หรือ สั่งให้ส่งลูกเทนนิสด้านซ้ายและด้านขวาของสนาม ปรับมุมก้มเงย และสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วของลูกเทนนิสได้ ทำให้สะดวกต่อผู้สอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทักษะกีฬาเทนนิส หรือสำหรับฝึกซ้อมและพัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจอยากเล่นเทนนิส บุคลากร นักกีฬา และศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิสเป็นอย่างยิ่ง              เครื่องยิงลูกเทนนิสได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประเภททุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “45th …

Read More »

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย: ภาคใต้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2560-2564 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในกิจกรรม “สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย: ภาคใต้” ณ ห้องสุคนธา ฮอล โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประมวลภาพ Facebook Comments

Read More »

22-23 มีนาคม 2561 : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสการพบปะของนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ และการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสำนักวิชาฯ ด้านการวิจัยที่พร้อมจะก้าวสู่สากลต่อไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ยังได้จัดการประชุมเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมทักษะทางวิชาชีพ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวมทั้งหมด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างประวัติศาสตร์ ผงาดขึ้น Nature Index ปีล่าสุด

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดยพิจารณาจากการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 68 วารสารชั้นนำของโลก ระหว่างเดือนกันยายน คศ. 2016 ถึง เดือนสิงหาคม 2017 ผลปรากฎว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศไทย จากการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Spin Crossover 1. Title: Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis Author(s): Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Lujia …

Read More »

1-3 พฤษภาคม 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์-เอส-โฮเทล จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.eenet2018.pit.ac.th โทร. 0863060350 Facebook Comments

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเป็นหลักในถิ่น และเผยแพร่งานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และหัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท วทม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้รับราชการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง จากนั้น ได้มาเป็นอาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2547 (ขณะนั้นยังไม่แยกเป็นสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักเทคนิคการแพทย์ ที่สำคัญมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต่อมาใน ปี 2550 ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แบบ Sandwich Program ศึกษาต่อด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีโอกาสไปทำการศึกษาวิจัยที่ Saarland University …

Read More »

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ออกเผยแพร่ครบ 6 เล่ม

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. (ABC มวล.-สกว.) ได้รับทุนจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีรายนามองค์ประกอบกองบรรณาธิการดังนี้ บรรณาธิการ -รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองบรรณาธิการ -ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ด้านวิทยาการสุขภาพ) ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข (ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กองบรรณาธิการ -ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร -ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ …

Read More »

ขอแจ้งยกเลิก การแนะนำทุน สวทช. วันที่ 12 ธค. 2560

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น เนื่องจากประสบภาวะอุทกภัย ทำให้ สวทช. ไม่สามารถเดินทางมาแนะนำทุนวิจัยได้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอแจ้งยกเลิกการแนะนำทุนดังกล่าว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ Facebook Comments

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ถวายรายงานโครงการวิจัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน นักวิจัยและอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เจ้าของโครงการวิจัย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช” (ผู้วิจัยร่วม ดร. อรรถกร พรมวี และ คุณอุไร จันจำปา เกษตรกรอาสา) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ให้เข้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ม.วลัยลักษณ์ …

Read More »

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำเภอขนาดใหญ่ ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำเภอขนาดใหญ่ จาก 117 หมู่บ้าน ของ 13 ตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในโครงการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏฐ์ธานี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก กล่าวว่า โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนฯ ได้รับความร่วมมือจาก 1) เครือข่ายสุขภาพอำเภอกาณจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ผู้นำท้องที่ (อบต. อบท.) ผู้นำท้องถิ่น ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) อสม. และประชาชน 2) เครือข่ายสุขภาพอำเภอทั้ง 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 ออกเผยแพร่เล่ม January 2018: Internet Technology

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 เล่มที่ 1 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นผลงานร่วมของ Jenderal Soedirman University Purwokerto (ประเทศอินโดนีเซีย) Sri Venkateswara College of Engineering and Technology และ Amity University (ประเทศอินเดีย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เรื่อง Walailak J Sci & Tech vol 15 no 1 January 2018: Internet Technology …

Read More »

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยดังกล่าว ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555, 3557 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 Facebook Comments

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 2561 (Deadline:12/12/2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีกรอบวิจัยได้แก่ ระบบอาวุธทางบก ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ อุปกรณ์ประจำกาย หุ่นยนต์ทางทหาร การแพทย์ทหาร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 0-2610-5330 โทรสาร 0-2354-5541 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 Facebook Comments

Read More »

26-27 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ” ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีสาขาการประชุมวิชาการได้แก่ Teaching and Learning และ Education in the Changing World ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://alcwu.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673-770 Email: alcwudas@gmail.com Facebook Comments

Read More »

4 พฤษภาคม 2561: นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ “Integrated Innovation and Startup for the Future” วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนต Student Center  มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีสาขาที่นำเสนอ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นวัตกรรมด้านวิศวกรรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศษสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมาย พัฒนาการเรียนการสอน และ Start up เพื่อธุรกิจยั่งยืน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ รับบทความถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560   Facebook Comments

Read More »