Recent Posts

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ นางสาวเครือวัลย์ ห้วนก้ง ผลงานเรื่อง ศักยภาพของย่านขลง (Coptosapelta flavescens) ในการต้านเชื้อ Entamoeba histolytica และ Giardia Intestinalis อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลฯและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงาน “โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” วันจันทร์ที่ 3 …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

                       สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การทำงานวิจัย  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกว่า 50 คน                       …

Read More »

“วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” และนายอำเภอลานสกา “นายสำคัญ อรทัย” ในโครงการ “ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดลานสกา หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินการตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 โดย อาจารย์ …

Read More »

30 มิถุนายน 2560 : พิธีลงนามและบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับภาคเอกชนและฟังการบรรยาย เรื่อง งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการพิธีลงนาม     Facebook Comments

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณอุทุมพร วงค์เพชรและ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ซึ่งได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา (Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School) ที่ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://mit.wu.ac.th/web/th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ Facebook Comments

Read More »

ทุนวิจัย : Innovation Hubs: Agriculture & Food เปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 (Deadline: 30/06/2560)

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  Hub 1: Agriculture & Food เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนรอบที่ 2 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และแบบฟอร์มได้จาก http://www.cupt.net/download/innohubs/ Facebook Comments

Read More »

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุน Innovation Hubs: Smart City

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ได้รับทุน Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 Hub 3: Smart City เพื่อทำโครงการ Translational Research กลุ่ม Smart Living เรื่อง Hardware Intellectual Property (IP) Core of Real-time Object Detection Interfence Stage (YOLO Algorithm) รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cupt.net/download/innohubs/ Facebook Comments

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยสนับสนุนคณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 ทุน โดยจะให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ได้รับการคัดเลือก ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท บวกกับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างเดือนละ 500 บาท และค่าที่พักให้ เดือนละ 3,000 บาท และสนับสนุนค่าเดินทางไปและกลับด้วยเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2560   Facebook Comments

Read More »

12-14 กรกฎาคม 2560 : งานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ JCSSE 2017

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ JCSSE 2017 ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช พิเศษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร. กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ 0881864944 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://jcsse2017.wu.ac.th/index.php/en/registration Facebook Comments

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร/สำนัก/คณะ/มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวดารุณี เสริฐผล (ประวัติและผลงาน) แม่เหล็กโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิล โดยใช้ชิฟเบสลิแกนด์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง 2. นายอรรถกร พรมวี ประสิทธิภาพและกลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัยอย่างครบวงจรผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตลอดโครงการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้อนาคต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมในปี 2560 1. กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กำหนดจัด วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโจทย์วิจัย” 1 วัน (วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560) 3. นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560) หลังจากกิจกรรมนี้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัย จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (โดยสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560) กิจกรรมในปี 2561 4. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าแบบปากเปล่า (มีผู้ทรงคุณวุฒิ) เมื่อครบ 6 …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย การาฐกถาพิเศษ “อาหาร …

Read More »

รางวัล : ผลงาน “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560” (Deadline : 20/07/2560)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  ขอเชิญขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560” เพื่อรับการเชิดชูเกียรติเป็น “สุดยอดนวัตกรรม” ของประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์ http://award.nia.or.th/th/apply ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  http://award.nia.or.th/th ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 Facebook Comments

Read More »

2-4 สิงหาคม 2560 : ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net และ  http://www.dmh.go.th รายละเอียดประชุมวิชาการ Facebook Comments

Read More »