Recent Posts

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้ Keynote Speaker 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวาณิช บรรยายหัวข้อ “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน บรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัย: ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” Session Keynote 3. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช บรรยายพิเศษหัวข้อ ” “สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร: หัวเลี้ยว หัวต่อ ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?” 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ …

Read More »

แบบสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ และยานพาหนะสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์” ระหว่างวันที่ 22-31  มีนาคม 2561 แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ แบบสำรวจความต้องการใช้รถรับ ส่ง แบบประเมินการจัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555 Facebook Comments

Read More »

13 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการลงนามกิจกรรมวิชาการ WUIC Soft Opening (Episode 1)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากิจกรรมวิชาการโดยความร่วมมือจาก International Institute of Applied Informatics (IIAI) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561  เวลา 08.00-08.30-16.30 ณ ระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในหัวข้อ Seminar on “Teaching Research” and “Fundamental of Optimization Technique” Facebook Comments

Read More »

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ฉบับใหม่ เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology Vol. 15 No. 4 (ปีที่ 15 ฉบับที่ 4) April 2018: Special issue on Sustainable Agriculture and Agro-industry ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยได้รับเกียรติ จาก รศ. ดร. นฤมล มาแทน อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ประสานการพิจารณาผลงานจากการประชุมวิชาการ International Conference on Sustainable Agriculture and Agro-industry (ISSAA2017) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณื ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 …

Read More »

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มุ่งทำงานเพื่อสังคมและสนใจของบประมาณ Social engagement ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 เพื่อจะทำความเข้าใจและเห็นตัวอย่างงานวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยสามองค์ประกอบคือ วิจัย+บริการวิชาการ+ชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้งาน social engagement มีภาระงานเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งจะทำให้ภาระงานสะท้อนความเป็นจริงของการทำงานด้านนี้มากขึ้น    Facebook Comments

Read More »

25-27 เมษายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้)  ประจำปีงบประมาณ …

Read More »

23 เมษายน 2561 : ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายด้านการประเมินโครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0”

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม “อบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรรมไม้ 4.0” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราและไม้ยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 ท่าน เมื่อวันพฤหัสดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ภาคเช้า นวัตกรรมยางพารา 4.0 “ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย “ผลิตภัณฑ์ยางพาราทางยุทโธปกรณ์” โดย อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี “ผลิตภัณฑ์ไม้และโฟมยางพาราสำหรับอาคาร” โดย ผศ.ดร.สุฤกษ์ …

Read More »

รางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจำนวน 8 ถ้วย เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสูงสุดแก่ผู้เข้าประกวดสูตรอาหารนานาชาติที่ปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยในโครงการ “ข้าวก้าวใหม่… Rice Plus Award” ซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ซิลเลเบิล จำกัดได้รับมอบหมายจาก กรมการค้าต่างประเทศให้เป็นผู้ดำเนินการ โครงการฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในโครงการฯ อันจะเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.riceplusaward.com โทร 02 254 6898 ต่อ 56 และ 26 รายละเอียดโครงการ   Facebook Comments

Read More »

Chemistry postgraduate won THE BEST ORAL PRESENTATION at PACCON 2018

On 7-9 February 2018, Chemistry postgraduate students, Mrs.Sharon Espiritu Lazaro gave an oral presentation in the title ‘Iron(III) spin crossover nanoparticles with abrupt transitions’ at The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018). Also won the best oral presentation and received an award from Prof. Dr. Sir. J. …

Read More »

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ซึ่ง อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ นักวิจัยแต่ละท่านได้นำเสนอ concept paper ของตัวเองแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ทพ.จเร วิชาไทย จากสวรส. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ และ …

Read More »

13 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง”

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง” เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งสะตอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ 09.30 น. – 10.00 น.         ลงทะเบียน 10.00 น. – 11.00 น.         อธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 11.00 น. – 11.10 น.         กล่าวรายงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีในการทำสะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า …

Read More »

วารสารวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Clarivate Analytics Editors Day 2018

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง  Clarivate Analytics Editors Day 2018 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับอาจารย์ บรรณาธิการ ผู้จัดการวารสารวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Chris BURGHARDT, Vice President for Content Management และ Mr.Diu Seng SEE, Solution Consultant, Clarivate Analytics การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวารสารในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ISI หรือการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับวารสารของไทยต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ บรรณาธิการ ผู้จัดการวารสารทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์และแนวทางแก้ไข รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพวารสารต่าง ๆ …

Read More »

งานวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมนำเสนอรายงานโครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า “โครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในกิจกรรม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ทุนท้าทายไทยฯกลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องคริสตัล 1–2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในรอบ 16 เดือน และรอบ 12 เดือน ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 24 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนนวัตกรรมมาเป็นระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยที่รับทุน ABC ระยะที่ 2 และ 3 รวมทั้งมหาวิทยาลัยใหม่ที่เพิ่งรับทุนในลักษณะ Matching fund เป็นครั้งแรก เนื้อหาสำคัญของการรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวาณิช งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม  พ.ศ.2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ Keynote Speaker ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์  จันทวาณิช สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” ประวัติและผลงาน รับชมวีดีโอ —————————————————————————————————————————————- รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 บรรยายพิเศษ วันที่ …

Read More »