Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “24 Hours : Garden of Sleepless in Thaiburi”

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “24 Hours : Garden of Sleepless in Thaiburi”

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเยี่ยมเยียน และมอบดอกกุหลาบ แก่ผู้เข้าร่วมเขียนบทความวิจัย ในกิจกรรม “24 Hours : Garden of Sleepless in Thaiburi” ณ ห้องประชุม 1 อาคารไทยบุรี

จัดโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ( WJST) และวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาล …