สกว. แนะนำทุนนักวิจัย มวล.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการนำเสนอแนวทางการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา Head coach ภาคใต้ (MMS7) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ณ ห้อง Walailak Co-working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

เมื่อวันที่ 7 เ …