Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ “โครงการการสร้างความความมั่นคงด้านอาชีพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2” ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. เป็นผู้บริหารจัดการทุน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 16 เดือน เป้าหมายสำคัญของโครงการที่สำคัญมี 2 ด้าน คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย และด้านที่สองคือการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ โดยเน้นอาชีพการทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง การทำไร่จาก และการปลูกพืชผัก มีพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร ซึ่งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้จัดเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ และประกาศรับทุนวิจัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดรับข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 แต่เนื่องจากสภาวะการเฝ้าระวังและรับมือกับปาบึก จึงทำให้มีบางโครงการส่งข้อเสนอเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ครั้ง จัดเวทีเพื่อระดมความเห็นนักวิจัยกลุ่มต่างๆที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง และนำนักวิจัยลงพื้นที่ อีกจำนวน 2 ครั้ง เพื่อหาข้อมูลและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่ง มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการทั้งในลักษณะชุดโครงการ และโครงการเดี่ยว หน่วยจัดการได้สกรีนโครงการเดี่ยวซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุน จำนวน 2 โครงการ จนในที่สุดมีนักวิจัยที่พร้อมสำหรับการนำเสนอโครงการจำนวน 4 ชุดโครงการ ได้แก่ ประเด็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 1 ชุดโครงการ คือ ชุดโครงการการพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ประเด็นอาชีพไร่จาก มีข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การออกแบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อผลทางความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและภูมิปัญญาของชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชุดที่ 2 โครงการยกระดับ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้นจาก ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการเป็นหัวหน้าชุดโครงการ ส่วนประเด็นพืชผักมีจำนวน 1 ชุดโครงการวิจัย ได้แก่ โครงการยกระดับระบบการผลิตของเกษตรกรอาชีพปลูกพืชผัก สู่ระบบการผลิตที่แบบปลอดภัยได้มาตรฐาน ตำบล ท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย 
การพิจารณาข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม วางรูปแบบการดำเนินการไว้สองวัน โดยวันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นเวทีกิจกรรมการซักซ้อมนำเสนอชุดโครงการวิจัย ซึ่งได้รับความกรุณา จากคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหลัก มารับฟังการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนมุมมอง ในการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ทำให้นักวิจัยตื่นตัว และมีความกระตือรือร้นในการเตรียมข้อมูลเพื่อมานำเสนอในเวทีจริง
การจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการในวันที่ 15 มกราคม 2562 นี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช พี่เลี้ยงหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พันเอกนายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ นายศุภชัย อักษรวงศ์ ดร.อัมพร หมดเด็น รวมทั้งภาคีเครือข่ายสำคัญจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เกษตรอำเภอปากพนัง และ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธนาคาร SME องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม และที่สำคัญคือตัวแทนเกษตรกรซึ่งจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
ในการจัดเวทีดังกล่าว ชุดโครงการวิจัยทั้ง 3 ประเด็น มีข้อเสนอโครงการทั้งหมด 4 ชุดโครงการวิจัย (ประเด็นข้าว 1 ชุดโครงการ ประเด็นไร่จาก 2 ชุดโครงการ และประเด็นพืชผัก 1 ชุดโครงการ) จำนวนโครงการวิจัยย่อยจำนวน 20 โครงการ มีนักวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 29 คน มีนักวิจัยหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 15 คน ซึ่งจากนักวิจัย 28 คน แบ่งเป็นนักวิจัยจากสำนักวิชาการจัดการจำนวน 13 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 1 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 2 คน รวมทั้งในครั้งนี้มีนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยร่วมส่งข้อเสนโครงการด้วย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ที่นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการจำนวน 6,508,640 บาท (งบประมาณเพียงพอสำหรับการสนับสนุน 3,200,000) ซึ่งนับว่าเป็นการแข่งขันที่สูงพอสมควร 
ภาพรวมของเวทีการพิจารณาข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวรายงานและร่วมเวทีในช่วงเช้า ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม รวมทั้ง ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นผู้สรุปประเด็นการประชุมในเวที 
บรรยากาศการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการเริ่มต้นจากการนำเสนอข้อมูลสรุปภาพรวมของการยื่นข้อเสนอโครงการและสถานการณ์การดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอของแต่ละชุดโครงการ โดยมีกติกา การนำเสนอภาพรวมของชุดโครงการและพูดถึงรายละเอียดของโครงการย่อย ชุดโครงการละ 30 – 40 นาที โดยให้อิสระแก่ทุกชุดโครงการวิจัย ในการเลือกวิธีนำเสนอ ซึ่งบางชุดนำเสนอโดยหัวหน้าชุดโครงการเพียงคนเดียว หรือบางชุดโครงการนำเสนอทุกคน แต่ต้องรักษาเวลาให้อยู่ใน 40 นาที (ใช้วิธียกป้ายหมดเวลาและกดกริ่ง) หลังจากนั้นจะเป็นการเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกชุดโครงการละ ประมาณ 30 – 40 นาที จุดเด่นของโครงการในปีนี้ คือการรวมกันเป็นลักษณะชุดโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น ข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกชุดโครงการที่เป็นจุดอ่อนของโครงการวิจัยเชิงพื้นที่คือการฉายภาพบริบทของพื้นที่ ขนาดของปัญหา คำถามการวิจัยที่ชัดเจน และการเชื่อมโยงเพื่อตอบโจทย์ภาพรวมของชุดโครงการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอบพระคุณ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช พี่เลี้ยงหลัก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ดร.เลิศชาย ศิริชัย พันเอก นพ.วิเชียร ชูเสมอ ดร.อัมพร หมาดเด็น ภาคีเครือข่ายที่ได้กล่าวไปแล้วทุกท่าน และที่สำคัญคือ ขอบคุณในความตั้งใจของนักวิจัยทุกท่าน ที่ทุ่มเทในการนำเสนอข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ 
สำหรับผลการพิจารณาข้อโครงการนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

ประมวลภาพ

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …