Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมติดตามความคืบหน้า การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2” ด้วยการนำเสนอข้อเสนอโครงการ ชุดที่ 1 “การพัฒนาข้าวกล้อง และผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม” จำนวนโครงการย่อย 4 โครงการ โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน

ชุดโครงการ “การยกระดับ และพัฒนา ภูมิปัญญาท่องถิ่น ต้นจากลุ่มน้าปากพนัง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สู่ ตลาดเชิงพาณิชย์” จานวนโครงการย่อย 8 โครงการ โดยทีม ดร.รุ่งรวึ จิตภักดื สำนักวิชาการจัดการ

โครงการ ชุดที่ 3 จำนวนโครงการย่อย 3 โครงการ โดยคณาจารย์ทีมสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …