Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 16 มกราคม 2562 : บรรยาย เรื่อง“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

16 มกราคม 2562 : บรรยาย เรื่อง“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์และพัฒนาผลงานวิชาการ: เพื่อนเอื้อเพื่อน ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และให้นักวิจัยทราบแนวทางการปฏิบัติในการทำวิจัย นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/KLCcfgnO9UKdGDiC3

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทร. 2064 และ 2654

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

27-28 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

Facebook Commen …