Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2” โดย มีหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ หัวหน้าสถานวิจัย และตัวแทนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน 24 ท่าน ซึ่งเวทีดังกล่าว นำโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยตามประกาศทุน ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่มีผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ซึ่งขอให้นักวิจัยมองถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยวางแผนเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่งข้อเสนอโครงการในรอบนี้เน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม หลังจากชี้แจงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการดังกล่าวแล้ว กระบวนการต่อมาคือการเปิดเวทีให้นักวิจัยในระยะที่ 1 ได้เล่าประสบการณ์ และเล่าประเด็นที่สนใจที่จะต่อยอดในระยะที่ 2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านที่จะสามารถมาเติมเต็มประเด็นการวิจัยของแต่ละศาสตร์ (บูรณาการข้ามศาสตร์) ได้มากขึ้น ผลลัพธ์สำคัญของเวทีวันนี้ ทำให้นักวิจัยได้มีเครือข่ายวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อมาเติมเต็มของแต่ละชุดโครงการได้มากขึ้น (นักวิจัยสามารถนัดกันเองนอกรอบได้) หลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่นักวิจัยจะสามารถไปพัฒนาข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม หากนักวิจัยต้องการลงพื้นที่เพิ่มเติม ให้ติดต่อประสานงานมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และจะพบกันในวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อนำข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอทุน มาพิจารณาภายในกันก่อน(ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้จองห้องไว้ทั้งวัน สำหรับการพูดคุยปรึกษาหารือต่อของนักวิจัยได้ทั้งวัน) และจะนำเสนอจริงต่อผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายในวันที่ 15 มกราคม 2562
ประมวลภาพ

ข่าวโดย สุจินดา ย่องจีน

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …