Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ ทุนท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

ทุนวิจัย : ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ ทุนท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยทุนท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่จากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในลักษณะการร่วมทุน(Matching Funds) โดยมีหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุน  ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2”จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการ ในลักษณะ  ชุดโครงการวิจัย ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน 3567 หรือโทร 0830003574 e-mail: wuareabased@gmail.com 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรุณาคลิ๊ก

แบบฟอร์มการเสนอชุดโครงการ กรุณาคลิ๊ก

แบบฟอร์มการเสนอโครงการย่อย กรุณาคลิ๊ก

ปฏิทินการรับทุน

  การดำเนินงาน ระยะเวลา
  ประกาศรับทุน และ จัดกิจกรรมทำความเข้าใจแก่นักวิจัย 15 ธ.ค. 61  – 4 ม.ค.62
  ลงพื้นที่ยืนยันโจทย์ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 15 ธ.ค. 61  – 10  ม.ค.62
  ประชุมเตรียมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 9 ม.ค.62
  เวทีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 14 – 15  ม.ค. 62
  นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุงแก้ไข 22 ม.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน 25 ม.ค. 62
  ทำสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 29 ม.ค. 62
  เวทีรายงานความก้าวหน้า 3 เดือน พ.ค.62
  เวทีรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ส.ค.62
  เวทีรายงานความก้าวหน้า 9 เดือน พ.ย.62
  เวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน ธ.ค.62
  โครงการวิจัยย่อยติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ม.ค.63
  เวทีรายงานความก้าวหน้า 12 เดือน  ก.พ.63

About ird2016

Check Also

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

ตามที่บัณฑิตวิท …