Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้

  1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
  5. กลุ่มการจัดการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน
โทรศัพท์  0-7567-3566, 0-7567-3565,0-7567-3567
e-mail: wuird.walailak@gmail.com
หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …