Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบจนสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ และสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ นักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ยังสามารถเสนอขอรับทุนประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ของ วช. ได้ด้วย <

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ทางคณะผู้จัดโครงการจึงได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ร้อยละ 50 (ประมาณ 30 คน) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด โดย ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นพนักงานประจำสายวิชาการของมหาวิทยาลัยและไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อายุไม่เกิน 50 ปี 
2. มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
3. ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา 
4. มีข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (นำส่งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562) 
5. ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ติดต่อ คุณแก้วใจ สุขสอาด โทร. 3543, 3557 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2562

รายละเอียดโครงการ 
https://goo.gl/EJuWGr 

ใบสมัคร
https://goo.gl/7RGLRL

 

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …