Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

บทความวิจัยเรื่อง “ป่าจาก: ทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 โดยภาพจากงานวิจัยได้รับคัดเลือกเป็นภาพขึ้นปก 

งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัญญาทุนเลขที่ WU-TRF_ABC60_07 และได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต้นฉบับใน 24 Hours: Secret Writers of Thasala ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ http://abcjournal.trf.or.th/chabub/n20.aspx

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …