Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รั้งอันดับ Top Ten Nature Index สถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รั้งอันดับ Top Ten Nature Index สถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ต่อเนื่อง

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดยพิจารณาจากการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 82 วารสารชั้นนำของโลก ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึง เดือนกรกฎาคม 2018 ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Spin Crossover ในวารสาร Chemical Communication ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เป็น Corresponding author และเกี่ยวกับ Nash theory of gravity ในวารสาร European Physical Journal C ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็น First author

อันดับสถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทยใน Nature Index (2017-2018) ประกอบด้วย

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 สถาบันวิทยสิริเมธี
3 มหาวิทยาลัยมหิดล
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นับเป็นการติดอันดับ Top Ten Nature Index ของประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน


About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …