Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (Deadline: 15/11/2561)

ทุนวิจัย : สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (Deadline: 15/11/2561)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสับสนุนทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 โดยมีกรอบวิจัยภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊ก

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …