Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ประจำปี 2562

ทุนวิจัย : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ประจำปี 2562 ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการทำวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โทรศัพท์ 0-2579-2690 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …