Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 (Deadline: 25/11/2561)

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 (Deadline: 25/11/2561)

ประกาศข้อหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน 
กรอบงบประมาณโครงการที่เสนอขอ 
• ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาครัฐ) โครงการละไม่เกิน 700,000 บาท (ร้อยละ 70 ของงบประมาณโครงการ)
• ทุนสมทบจากภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) 
โครงการละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณโครงการ โดยแบ่งเป็นเงินสด (In-cash) ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ภาคเอกชนสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In-kind) อีกกึ่งหนึ่ง

สำหรับผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น มายัง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร 0-7567-3568 ทาง E-mail : mtsunanta@gmail.com

รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR (Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
1.ข้อกำหนดโครงการ TOR
2.แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
3.หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการภาคเอกชน
4.รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ข้อมูล)
5.รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …