Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 6-8 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3”

6-8 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3” ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประเภท กลุ่มนวัตกรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มพัฒนางานประจำ

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://nhesse3.udru.ac.th ส่งบทความออนไลน์ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2561

About ird2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโข …