Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 29 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย ประเด็น การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

29 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย ประเด็น การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักวิจัย เข้าร่วมเวทีพัฒนากรอบโจทย์วิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ท้าทายไทย ระยะที่ 2 ประเด็น การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ให้แก่ อาชีพการทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง การทำไร่จาก และการปลูกพืชผัก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3567 สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/gNQAnwbD77uBPfzr2

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …