Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 : (Deadline:31/10/2561)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 : (Deadline:31/10/2561)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ตามยุทธศาสตร์ของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 ไปแล้วนั้น  บัดนี้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมขอประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ โดยมีกำหนดเวลาดังแนบ

ดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัย และแบบฟอร์ม ได้ที่https://goo.gl/ajjXQo

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …