Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / รายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ มวล.

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ มวล.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทั้ง 17 ศูนย์ฯ นำเสนอผลงาน

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ Special Issue of Nursing เป็นฉบับแรกของปี ค.ศ. 2019

วารสาร Walailak …