Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว.”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ “ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของสกว.” กลุ่ม MMS 8 – สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ประกอบด้วย

  1. ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม 
  2. ดร.บุญทวี เทียมวัน
  3. ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

ประกาศ คลิ๊ก

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …