Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / สำนักงาน ป.ป.ช. รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ : (Deadline:28/9/2561)

สำนักงาน ป.ป.ช. รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ : (Deadline:28/9/2561)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไกลการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท 
2.โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าที่รัฐในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง” งบประมาณ 1,200,000 บาท 
3.โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติและการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว้าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” งบประมาณ 1,000,000 บาท 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2528-4800 ต่อ 5702, 5818 โทรสาร.0-2528-4703


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …