Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบเพื่อหารืองานวิจัยกับ เลขาธิการ วช.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบเพื่อหารืองานวิจัยกับ เลขาธิการ วช.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการตามกรอบงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561) โดยมุ่งเน้นกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-based & Processed Agricultural Products) จากการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดเกษตรแปรรูปผลไม้ ประมง ยางพารา ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูป และยกระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …