Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / สรุปข้อมูลประวัติการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปข้อมูลประวัติการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้รวบรวมข้อมูลประวัติการเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ได้แก่ สกว. /สวก. / สวรส. / สกอ. / สวทน. / วช. เพื่อประกอบการวางแผนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับคณาจารย์ใช้วางแผนการขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

ประวัติการเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …