Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / สรุปข้อมูลประวัติการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปข้อมูลประวัติการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้รวบรวมข้อมูลประวัติการเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ได้แก่ สกว. /สวก. / สวรส. / สกอ. / สวทน. / วช. เพื่อประกอบการวางแผนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับคณาจารย์ใช้วางแผนการขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

ประวัติการเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 : (Deadline:31/10/2561)

ตามที่สถาบันวิจ …