Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย”การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย”การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ณ ห้องประชุมอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการวิจัย สามารถพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเผยแพร่ได้  

ประมวลภาพ

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …