Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 31 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะกันเพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมกันจัดทำแผนงานวิจัยไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และได้กำหนดให้หัวหน้าแผนงานวิจัยนำเสนอ Concept paper ของแผนงานวิจัยด้วยวาจา ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561- วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการจัดทำแผนงานวิจัย เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดทำแผนงานวิจัยได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของชาติได้มากยิ่งขึ้น 

ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/ih5KnW 

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …