Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดงาน “รุกข…มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นลำแพน”

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดงาน “รุกข…มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นลำแพน”

    

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในงานต้นไม้ใหญ่ ต้นลำแพนบ้านเขาวัง “รุกข…มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การใช้เชื้อราป้องกันกำจัดโรคและแมลงในการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และทีมงานนักวิจัย จากศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนิทรรศการเชื่อมโยงการจัดการป่าชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนต้นน้ำ จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการรับมอบเกียรติบัตรขอบคุณในนามหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

ภาพโดย นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …