Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหาร มวล. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวรส. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผู้บริหาร มวล. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวรส. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สวรส. ระหว่างการจัดกิจกรรม Narrative Research Workshop

ข่าวโดย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

เสริมพลังวิชาการช่วยการพัฒนา โครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ตามที่ศูนย์ความ …