Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมนำเสนอนโยบายการวิจัยต่อคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมนำเสนอนโยบายการวิจัยต่อคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยและบริการของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งการขอทุนภายใน และทุนจากแหล่งทุนภายนอก แก่คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวโดย ผศ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัย (Social Engagement) แนวทางขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม แก่คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ …