Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 3-7 กันยายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 (Deadline:20/08/2561)

3-7 กันยายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 (Deadline:20/08/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 เวลา 08.00-20.00 น. ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียด
ในโครงการและกำหนดการฝึกอบรมดังนี้

ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด

โครงการรับสมัคร คลิ๊กดูรายละเอียด

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด

กำหนดการฝึกอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่              งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
                       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
                       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์        0 2561 2445 ต่อ 835, 838

เว็บไซต์          http://www.nrct.go.th/training

อีเมล์              hrd@nrct.go.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่               สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                      222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161  

โทรศัพท์       0-7567-3566, 0-7567-3565

เว็บไซต์          https://ird.wu.ac.th

อีเมล์              dladdawa@wu.ac.th

 

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …