Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อประกอบการตั้งของบประมาณในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าจากครบวงจร ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อประกอบการตั้งของบประมาณในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าจากครบวงจร ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมเสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อประกอบการตั้งของบประมาณในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าจากครบวงจร ลุ่มน้ำปากพนัง ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ Special Issue of Nursing เป็นฉบับแรกของปี ค.ศ. 2019

วารสาร Walailak …