Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณบูรณาการตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) และได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงเชิญคณาจารย์ประจำเสนอแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

  1. หัวหน้าแผนงาน แจ้งชื่อแผนงานวิจัย พร้อมช่องทางการติดต่อที่สะดวกที่สุด เช่น อีเมล ID line
    มายังอีเมล suksaard@gmail.com ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมประกาศเชิญชวนนักวิจัยท่านอื่นเข้าร่วมแผนงาน
  2. หัวหน้าแผนงานและนักวิจัย ร่วมกันจัดทำ Concept paper แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตามแบบฟอร์ม ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://goo.gl/tLL3eq นำส่งสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
  3. หัวหน้าแผนงาน นำเสนอ Concept paper แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยวาจา (โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ)
    ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 และวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …