Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 23 กรกฎาคม 2561 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

23 กรกฎาคม 2561 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณบูรณาการตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่จะเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม จัดทำข้อเสนอเป็นแผนงานวิจัยและแผนงานวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเท่านั้น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อระดมความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมกันกำหนดแผนงานวิจัย ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนสถาปัตย์ โซนสีเขียว

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยทุกท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/U6jufb จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

กำหนดการ และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กดูรายละเอียด 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543, 3557 e-mail:  kaewjai.suksaard@gmail.com

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

15 มกราคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

Facebook Commen …