Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวที “การนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์” โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 1) โครงการ ผลกระทบของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรในชุมชน : ศึกษากรณีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง โดย อ.ทวีพร คงแก้ว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2) โครงการ การจัดการศัตรูพืชในสวนส้มโอทับทิมสยามจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีชีวภาพ โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3) โครงการ การพัฒนาโซ่คุณค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง โดย ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ 4) โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์สกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5) โครงการ การเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของการปลูกพืชผักแบบทั่วไปกับการปลูกแบบรวมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกรในตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ. นลินี ทินนาม สังกัดสำนักวิชาการจัดการ 6) โครงการ คุณค่าทางโภชนาการและการป้องกันการตกผลึกของน้ำตาลในระหว่างการเก็บรักษาน้ำผึ้งจาก โดย รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 7) โครงการ ฤทธิ์ยับยั้งการย่อยและการดูดซึมไขมันของน้ำส้มจากอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 8) โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าจาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 9) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่การสร้างอัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึกชุมชน ขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ 10) โครงการ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต้าบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ 11) โครงการ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมแม่น้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว สำนักวิชาการจัดการ

ประมวลภาพ

 

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …