Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ หัวข้อ “พันธกิจด้านการวิจัยกับบทบาทงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ หัวข้อ “พันธกิจด้านการวิจัยกับบทบาทงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

อาจารย์ ดร. นพ. อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ และ นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ บันทึกรายการโทรทัศน์ รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม และ รายการวิทยุ รายการนานาสาระ ในหัวข้อ “พันธกิจด้านการวิจัยกับบทบาทงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัย  

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …