Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 12 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

12 กรกฎาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

                            สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเรียนเชิญเข้าร่วม “การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัยและผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ      คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร นักบริหารโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย สวรส.

คลิ๊กดู กำหนดการ

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555 , 3557 e-mail: snuson@wu.ac.th                                      

                             

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …