Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

ทุนวิจัย : โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ สกว. โทร. 0 2278 8249 e-mail: varisara@trf.or.th

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. (Deadline: 30/11/2561)

สำนักงาน ป.ป.ช …