Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 31/07/2561)

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 31/07/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีขอบเขต ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ได้แก่

  1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
  3. ระบบโลจิสติกส์
  4. การบริการมูลค่าสูง
  5. พลังงาน

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  1. สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
  2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
  3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
  4. การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
  5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …