Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมโครงการ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครศรีธรรมราช”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมโครงการ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราข” การประชุมหารือเรื่องแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย (ทั้งชุมชน แกนนำ ผลิตภัณฑ์เป้าหมายของแต่ละอำเภอ) งบประมาณที่ได้รับ แนวทางการเบิกจ่าย และ KPI ที่จะส่งมอบ ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน 2) เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์ 3) สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว 4) พัฒนาและยกระดับผลผลิต สินค้า OTOP ในการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ในพื้นที่ 23 อำเภอ 82 หมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณ 197,678,600 บาท โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ มีการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 82 ชุมชน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว เสริมสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่ม และประชาชนมีความสุข ในส่วนของมหาวิทยาลัยลักษณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา อ.ขนอม อ.ลานสกา และ อ.สิชล รวม 22 ชุมชน โดยมีพัฒนาการอำเภอทั้ง 5 อำเภอ อาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมกว่า 40 คน

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …