Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหาร มวล. เข้าพบผู้บริหารจังหวัดเพื่อหารือประเด็นการพัฒนางานวิจัยที่ตอบยุทธศาสตร์จังหวัด

ผู้บริหาร มวล. เข้าพบผู้บริหารจังหวัดเพื่อหารือประเด็นการพัฒนางานวิจัยที่ตอบยุทธศาสตร์จังหวัด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม อ.นพ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าเรียนปรึกษาหัวหน้าสำนักงานจังหวัด คุณวัชรี จิตต์วรจินดา ประเด็นการพัฒนางานวิจัยที่ตอบยุทธศาสตร์จังหวัด 

ช่วงบ่ายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศ และทีมงาน เข้าประชุมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครศรีธรรมราช กับคณะทำงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ได้รับขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากพนัง อ.ขนอม อ.สิชล อ.ลานสกา และ อ.ท่าศาลา โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาปัตยกรรมศาาสตร์และการออกแบบ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการ

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …