Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้บริหารและนักวิจัยเข้าพบเพื่อหารือ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” กับศูนย์อำนวยการฯ

ผู้บริหารและนักวิจัยเข้าพบเพื่อหารือ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” กับศูนย์อำนวยการฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และทีมงาน ได้เข้าประชุมกับท่านการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทีมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เพื่อหารือเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาตามโจทย์สำคัญทั้งในระดับจังหวัด และในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ประเด็นทางด้านมิติเศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการประกอบการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดเล็กในจังหวัด รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …