Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย “ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด กับโอกาสและบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่”

ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย “ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด กับโอกาสและบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติ จาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มาบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด กับโอกาสและบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่” วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยาย รวมทั้งศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม , ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม , ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ , ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ , คณบดี รองคณบดีสำนักวิชาต่าง ๆ รวมทั้งนักวิจัย เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว กว่า 60 คน ทั้งนี้ บทสรุปจากการบรรยาย และเอกสารประกอบ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการจัดทำสรุป และเผยแพร่ให้ทราบในช่องทางประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ข่าวโดย นางสาวสุจินดา ย่องจีน

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัย (Social Engagement) แนวทางขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม แก่คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ …