Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ชมนาดสะตออบแห้งคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์กระบวนการนวัตกรรม

ชมนาดสะตออบแห้งคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์กระบวนการนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดแข่งขันการประกวด STSP Innovation Awards 2018 ระดับภูมิภาคสำหรับผู้เข้ารับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ใน 2 สาขา คือ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และ สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการนวัตกรรม ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยชมนาดสะตออบแห้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา ผลิตภัณฑ์/กระบวนการนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชมนาดสะตออบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ) ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ร่วมวิจัยกับทีมนักวิจัยของ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านการอบแห้งด้วยอากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ จนสามารถผลิตสอตออบแห้งได้สำเร็จ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในช่วงของการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่


About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …