Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” และ โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” และ โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ/หรือ โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นั้น

เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ขอให้ผู้ที่สมัครเข้าอบรม กรุณาตอบกลับตาม google form ที่แนบ ภายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครเข้าอบรมแล้วเท่านั้น)
โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” กรุณาตอบกลับ เพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง. https://goo.gl/pr2xva
โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” กรุณาตอบกลับ เพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง https://goo.gl/afE1oY

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ https://goo.gl/1QGcJs

กรณีส่งใบสมัครแล้วไม่มีชื่อกรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 3543 หรือแจ้งทางอีเมล kaewjai.suksaard@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาล …