Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มุ่งทำงานเพื่อสังคมและสนใจของบประมาณ Social engagement ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 เพื่อจะทำความเข้าใจและเห็นตัวอย่างงานวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยสามองค์ประกอบคือ วิจัย+บริการวิชาการ+ชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้งาน social engagement มีภาระงานเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งจะทำให้ภาระงานสะท้อนความเป็นจริงของการทำงานด้านนี้มากขึ้น 

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *